Stefna skólans í forvörnum

MARKMIÐ:
Skólinn vill stuðla að heilbrigðum lífsháttum og jákvæðri lífssýn nemenda sinna og vinna gegn hverskyns sjálfseyðandi hegðun.

LEIÐIR:
Markmiðum þessum hyggst skólinn ná með því að 

 • hafa sérstakan forvarnafulltrúa sem annast skipulagningu forvarnarstarfs skólans
 • Forvarnarfulltrúi
 • er boðberi forvarna innan skólans. Hann er talsmaður ákveðinna hugmynda gagnvart stjórnendum,  starfsmönnum, nemendum og forráðamönnum.
 • miðlar upplýsingum til nemenda og aðstandenda þeirra með viðtalstímum, 
  upplýsingabanka og fræðslufundum 
 • vinnur að stefnumörkun skólans í forvarnarmálum 
 • gerir forvarnaráætlun fyrir starfstímabil skólans og er ábyrgur fyrir framkvæmd hennar 
 • aðstoðar við samþættingu forvarna við annað skólastarf, t.d. kennslu 
 • heldur utan um 1. stigs forvarnir og leitar leiða til að bæta slæmt ástand, t.d í félagslífi 
 • hefur inngrip í mál nemenda þar sem íhlutunar er þörf og metur hvert tilfelli fyrir sig 
 • gætir trúnaðar gagnvart skjólstæðingum sínum 
 • starfar með forvarnarteymi sem er honum til ráðuneytis.

 • standa fyrir forvarnarfræðslu fyrir nemendur, starfsmenn skólans og aðstandendur nemenda
 • Forvarnarfulltrúi hefur umsjón með allri fræðslustarfsemi um tóbak, áfengi og önnur vímuefni. Hann kemur á framfæri upplýsingum um niðurstöður rannsókna á stöðu og líðan unglinga, samskipti og fræðslu um fyrirbyggjandi þætti varðandi áhættuhegðun o.fl.
 • Fræðslan er fyrir þrjá markhópa; nemendur, starfsmenn skólans og aðstandendur nemenda.
 • Allir starfsmenn hljóti menntun og þjálfun í að þekkja einkenni, sem nemendur í vanda bera oft með sér, og viti hvert vísa á slíkum málum.
 • Haldnir verði reglulega umræðu- og fræðslufundir með foreldrum og forvarnarstarf skólans og viðtalstímar forvarnarfulltrúa sé vel kynnt meðal foreldra.
 • Ýmsir aðilar verði fengnir til að sjá um fræðslu fyrir nemendur. Jafnframt fræðslu um áhættu af neyslu fíkniefna sé lögð áhersla á að kynna aðra valkosti og lífshætti þar sem neysla fíkniefna á ekki við eða er ekki eftirsóknarverð.

 • flétta forvarnir með einum eða öðrum hætti inn í allar námsgreinar skólans
 • Forvarnarfulltrúi stýrir vinnu kennara við að finna leiðir til að flétta forvarnir inn í skólastarfið og kennsluna, t.d. með því að
 • halda vinnufundi þar sem kennarar safna hugmyndum innan faghópa og þverfaglega
 • safna skýrslum um samþættingu forvarnarefnis og annars námsefnis
 • dreifa sýnishornum af slíku efni meðal kennara

 • sjá nemendum fyrir viðfangsefnum sem styrkja sjálfsmynd og sjálfsvirðingu
 • Ráðgjöf um námsval miði að heilbrigðu sjálfsmati. Nemandi taki það nám sem hann hefur forsendur til að ráða við, kemur honum að gagni og er honum ekki á móti skapi, þannig að hann finni að hann tilheyri skólanum og geti náð árangri.
 • Leitað verði leiða til að þjálfa tilfinningalega færni, vitsmunalega færni og hegðunarfærni nemenda, sér í lagi nemenda sem vitað er að eiga í erfiðleikum og eru í áhættuhópi varðandi vímuefnanotkun.
 • reyna að koma í veg fyrir eða seinka reykingum, áfengisdrykkju og neyslu annarra fíkniefna

 • Unnið verði að því með 
 • fræðslu um langtímaskaðsemi tóbaks, áfengis og annarra fíkniefna
 • með skýrum reglum um umgengni um ávana- og fíkniefni og viðurlögum við brotum á þeim
 • námskeiðum fyrir þá sem vilja hætta að reykja
 • framboði og fræðslu um aðra valkosti sem veita upplifun, s.s. áreynslu í íþróttum, ferðamennsku, listiðkun (söng, dans, leiklist), verkstæðisvinnu, glímu við gátur og þrautir og önnur viðfangsefni sem stuðla að aukinni lífsnautn og lífsgleði
 • hvatningu til nemenda til að taka þátt í hjálparstarfi eða öðru starfi þar sem nemandinn finnur að hann getur látið gott af sér leiða
 • stuðningi við hvers konar áhugamál sem gætu aðstoðað einstaklinginn við að lifa merkingarbæru lífi

 • stuðla að viðburðum á vegum skólans og félagslífi nemenda sem einkennast af heilbrigðum lífsháttum og efla lífsgleði
 • Tómstundastarf og skemmtanalíf án vímuefna verði styrkt í sessi með því að skólinn gangist fyrir sérstökum uppákomum, s.s. danskennslu og vímulausum skemmtikvöldum.
 • Nemendur verði hvattir og styrktir til að leita upplifunar með þátttöku í listum, hönnun, íþróttum, ferðamennsku eða öðrum viðfangsefnum sem aðstoða nemandann við að finna lífi sínu tilgang.

 • setja skýrar reglur um til hvers sé ætlast af nemandanum varðandi umgengni um ávana- og fíkniefni og hver séu viðurlög við brotlegri hegðun
 • Reglur skólans eru:
  • Skólinn er reyklaus. Nemendum og starfsmönnum er óheimilt að reykja í húsnæði skólans og á skólalóð (frá og með 15. júní 1999).
  • Neysla áfengis eða annarra vímuefna er stranglega bönnuð í húsnæði skólans. Sé nemandi uppvís að neyslu vímuefna innan skólans getur hann valið á milli þess að leita sér aðstoðar sérfræðinga eða víkja úr skóla. 
  • Á skólaskemmtunum og ferðalögum í nafni skólans ber nemendum að sýna góða hegðun. Ósæmileg hegðun, svo sem ölvun, getur varðað brottvísun úr skóla og ber skólaráði að fjalla um öll slík mál. 
  • Öllum alvarlegri málum, svo sem sölu eða milligöngu um sölu áfengis, sölu eða dreifingu ólöglegra fíkniefna er umsvifalaust vísað til lögreglu. Skólaráð ákveður hvort nemanda sé vísað úr skóla á meðan rannsókn fer fram.
 • gera áætlun um viðbrögð til að aðstoða ungmenni sem eru í áhættuhópi
 •  Stofna stuðningshópa fyrir nemendur í áhættuhópi.
 • Skilgreina tilvísunaraðila innan og utan skólans þegar íhlutunar er þörf og stofna til tengsla við þá, s.s.
  • námsráðgjafa
  • heilsugæslu skólans
  • almenna heilsugæslu
  • sálgæslu og áfallahjálp (prests, djákna)
  • sálfræðing
  • meðferðaraðila

 • taka þátt í að samstilla krafta þeirra sem vinna gegn áfengis- og fíkniefnanotkun í umhverfi nemenda sinna
 • Forvarnarfulltrúi og forvarnarteymi séu í beinu sambandi við og fái hugmyndir frá m.a.
 • fræðslumiðstöð í fíknivörnum, FRÆ 
 • forvarnarstarfi á vegum menntamálaráðuneytis
 • forvarnarstarfi á vegum Garðabæjar og Bessastaðahrepps
 • forvarnarumræðu á vegum samtaka skólastjórnenda
 • SÁÁ, samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann
 • lögreglu
 • kirkju

 • vera með stefnumörkun í forvörnum í sífelldri endurskoðun
 • Stefnumörkunin verði endurskoðuð reglulega af
 • forvarnarteymi
 • kennarafundi
 • skólanefnd
 • stjórn NFFG eða þeim aðila sem stjórnin vísar til